Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Przyjazna szkoła

Przyjazna szkoła”, największy i jedyny ogólnopolski projekt edukacyjny w 2007 roku, realizowany ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Projekt zakładał wdrożenie 315 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów. Szkolenia miały przygotować nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych swoich szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu.

W drugim etapie, nastąpiło wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone było wsparcie doradcze dla nauczycieli. Nad poprawnym przebiegiem projektu, czuwało biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w Mysłowicach, 16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu czuwała Polska Akademia Public Relations.

I tak oto nasze liceum, jako jedyny reprezentant powiatu zawierciańskiego, rozpoczęło realizację swojego projektu rozwojowego „Człowiek– Dom – Ulica – moja Mała Ojczyzna”. Projekt ten miał służyć poznawaniu oraz dokumentacji historii: pojedynczych domów, ulic wpisanych w topografię i dzieje Szczekocin. Był on realizowany w miejscowościach, z których pochodzili nasi uczniowie i polegał na nagrywaniu opowieści ludzi, filmowaniu miejsc, z których Ci ludzie pochodzą bądź miejsc, z którymi związane są ich opowieści. Wykorzystywane były także zbierane przez uczniów archiwalne dokumenty, zdjęcia, mapy, które posłużyły do stworzenia filmu oraz prezentacji multimedialnej poświęconych Ludziom – Domom – Ulicom – Małej Ojczyźnie.

Ważnym elementem projektu była próba rekonstrukcji historii szczekocińskich Żydów. Przygotowanie do realizacji projektu odbywało się poprzez warsztaty poświęcone rejestracji i archiwizacji mikrohistorii oraz poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone przez Dom Spotkań z Historią i Ośrodek Karta, oraz spotkania z reżyserem przygotowujące do filmowania Małej Ojczyzny.

W wyniku realizacji naszego projektu została zachowana pamięć o ludziach, wydarzeniach i miejscach związanych z naszą Małą Ojczyzną. Natomiast nasza młodzież zdobyła dodatkowe umiejętności, takie jak: zbieranie materiałów i ich opracowywanie, przygotowanie prezentacji multimedialnych, świadome wykorzystanie środków i narzędzi technologii informacyjnej.

W ramach naszego projektu młodzież uczestniczyła w następujących działaniach:

  • Sesja poświęcona szczekocińskim Żydom.
  • Warsztaty poświęcone sposobom rejestracji ludzkich losów i mikrohistorii
  • Warsztaty praktyczne związane z filmowaniem i montażem
  • Warsztaty praktyczne związane ze sztuką fotografowania.
  • Wyjazd do Muzeum Kinematografii w Łodzi.
  • Udział w kursach e-learningowych (kurs obsługi platformy „Przyjaznej szkoły”, kurs tworzenia projektów w oświacie, kurs na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz kurs „Młodego filmowca”).
  • Udział w wideokonferencjach.
  • Zajęcia cykliczne (cotygodniowe) poświęcone gramatyce kina fabularnego i dokumentalnego oraz zajęcia informatyczne poświęcone wykorzystaniu najnowocześniejszych środków i narzędzi technologii informacyjnej.

 

                                                  

Koordynator projektu „Przyjazna Szkoła”