Rekrutacja

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół w Szczekocinach na rok szkolny 2021/2022:


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

W Zespole Szkół w Szczekocinach rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w sposób elektroniczny:

- kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I stopnia dokonują rejestracji elektronicznej na stronie: www. slaskie. edu. com. pl  za pośrednictwem macierzystej szkoły, w domu lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach

- oferta edukacyjna w województwie śląskim będzie dostępna na stronie : www.slaskie.edu.com.pl

- rejestracja będzie możliwa od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00

§ 2

Warunki przyjęcia

1.W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą mogli kształcić się w Zespole Szkół w Szczekocinach w Liceum Ogólnokształcącym oraz Branżowej Szkole I stopnia, w oddziale wielozawodowym.

2. Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki lub języka polskiego, języka angielskiego, geografii.

Obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.

3.O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Szczekocinach decyduje suma punktów - maksymalnie 200. Składają się na nią :

 1. punkty za wyniki egzaminu zewnętrznego (maksymalnie 100 punktów),

 2. punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły oraz w wyniku przeliczenia innych osiągnięć (maksymalnie 100 punktów).

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego -mnoży się przez 0,3

2) matematyki- mnoży się przez 0,3

3) języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,2

4) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia - mnoży się przez 0,2

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4.Podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród: języka angielskiego, biologii, geografii, chemii, historii.

Podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, zajęć technicznych i informatyki.

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

7. Za szczególne osiągnięcia w konkursach , turniejach i zawodach- maksymalnie 18 punktów organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły –przyznaje się 2 punkty

Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

8.W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, maksymalnie 18 punktów.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii,wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia , oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 9a, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 9b, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie § 11 baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.  – składanie wniosków, w tym wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 2. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie  z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

 3. Do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności..

 4. Do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta0 okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 5. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 6. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 7. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa sie w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 8. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 9. 2 sierpnia 2021 r.  – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 10. Do 3 sierpnia 2021 r.  – opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 11. Do 5 sierpnia 2021 r. –  wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia..

 12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Informacje dodatkowe

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.  – składanie wniosków, w tym wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 2. 5 sierpnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności..

 3. 13 sierpnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta0 okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 4. 16 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 5. Od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 6. Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa sie w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 7. 23 sierpnia 2021 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 8. 23 sierpnia 2021 r.  – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 9. 24 sierpnia 2021 r.  – opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 10. 26 sierpnia 2021 r. –  wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia..

 11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Informacje dodatkowe

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

§3

Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest klasyfikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznego liceum ogólnokształcącego na podstawie dokumentów.

 2. Dyrektor szkoły publicznej może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

 1. a) sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art.138 ust.1 i art.139 ust.1 pkt 2 ustawy,

 2. b) sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art.140 ust.1 ustawy.

 1. Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

 2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi nauki, którzy znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.