Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Gminowo

Głównym celem projektu GMINOWO było zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Projekt zwracał szczególną uwagę na znaczenie społecznej kontroli obywateli nad pracami samorządu lokalnego oraz zachęcał do aktywnego udziału w wyborach samorządowych, które miały się odbyć w 2014 roku. Głównymi adresatami projektu byli młodzi ludzie w wieku 16-19 lat, dla których wybory samorządowe w 2014 roku byłyby pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Jednak działania projektowe integrować miały wokół siebie nie tylko młodych ludzi – uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne). Projekt miał zasięg ogólnokrajowy - zaangażowane były w niego 22 szkoły z 11 województw (w tym nasze liceum, jako jedyny reprezentant powiatu zawierciańskiego). W każdej placówce został powołany zespół uczniowski. Realizacja projektu rozpoczęła się z pierwszym dniem roku szkolnego 2012/2013 i trwała do końca sierpnia 2013 r.

Działania projektowe obejmowały:

  • spotkanie przygotowawcze: 28-29 września 2012 r.
  • monitoring i gry miejskie: październik 2012 r. – styczeń 2013 r.
  • grę internetową: listopad 2012 r. – styczeń 2013 r.
  • lokalne działania: grudzień 2012 r. – marzec 2013 r.
  • symulacje wyborów do władz gmin: marzec – maj 2013 r.
  • wyjazd edukacyjny do Brukseli: czerwiec 2013 r.
  • spotkanie końcowe: czerwiec 2013 r.

Projekt z pewnością przyniósł wiele wymiernych korzyści zarówno jego uczestnikom, jak i całym społecznościom lokalnym. Zwiększyła się aktywność lokalna obywateli (w tym ich udział w wyborach samorządowych) poprzez powiększenie grupy mieszkańców posiadających wiedzę na temat samorządu, a co za tym idzie: monitorujących bieżące działania władz lokalnych, orientujących się w ich rezultatach, mających pełną świadomość swoich uprawnień w tym zakresie i aktywnie z nich korzystających.

Uczestnicząc w działaniach takich jak: gry miejskie, gra internetowa czy symulacje wyborów do samorządów, uczniowie utrwalali pozytywne postawy charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie 115 172 CHF.

W dniach 28-29 września odbyło się w Warszawie spotkanie przygotowawcze będące inauguracją projektu Gminowo. Jego uczestnikami byli nauczyciele koordynujący projekt w szkołach partnerskich. Poruszone zostały wszystkie szczegóły dotyczące wzajemnej współpracy w ramach projektu oraz jego tematy przewodnie, takie jak kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz równości szans. Wydarzenie to pozwoliło nauczycielom, koordynującym działania projektowe w swoich placówkach, na dokładniejsze poznanie specyfiki i założeń przewidzianych działań projektowych, a także przygotować ich do organizacji gier miejskich które były jednym z kluczowych elementów „Gminowa”.

Pierwszym zadaniem, przed jakim stanęli uczestnicy projektu było przeprowadzenie monitoringu gminy, na terenie której położona jest ich szkoła. Monitoring trwał od października 2012 r. do stycznia 2013 r. Zespoły uczniowskie miały za zadanie samodzielnie wyszukać informacje na temat działalności i pracy samorządu lokalnego, które pozwoliły w szczególności odpowiedzieć na sześć pytań:

1. Czy władze lokalne funkcjonują sprawnie?
2. Czy obywatele mają odpowiednie możliwości interwencji i zgłaszania swoich postulatów?
3. Jakie są najpilniejsze potrzeby w regionie?
4. Jak zaspokajają te potrzeby urzędnicy i samorządowcy?
5. Czy obietnice składane w kampaniach wyborczych są spełniane?
6. Jak polityka samorządu spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, zachowania równości szans i dobrego zarządzania?

W ramach monitoringu trenerzy przeprowadzili warsztaty w formie gier miejskich. Na początku gry uczniowie zostali podzieleni na grupy tematyczne, których zadaniem było zbadanie konkretnych dziedzin życia np. oświaty czy transportu. Następnie zostały im przydzielone zadania do wykonania na obszarze gminy, aby mogli zobaczyć, jak lokalne władze gminy radzą sobie w określonych dziedzinach (np. w ramach analizy komunikacji miejskiej przeprowadzali rozmowy z kierowcami autobusów, pasażerami, radnymi odpowiedzialnymi za ten sektor). W ten sposób do gry została włączona cała społeczność gminna. Drugim elementem monitoringu było uczestnictwo grupy uczniów w sesji rady gminy lub posiedzeniu komisji.

W drugiej połowie listopada została uruchomiona, stworzona na potrzeby projektu, gra internetowa „Gminowo” o wirtualnej gminie. Uczestniczyła w niej młodzież zaangażowana w projekt. Po zarejestrowaniu się gracz stał się wirtualnym radnym i tym samym otrzymał możliwość współdecydowania o losach gminy poprzez głosowanie nad uchwałami, zgłaszanie własnych projektów uchwał czy uczestnictwo w debatach na specjalnych forach dotyczących uchwalanych aktów prawnych. Uczestnicy podzieleni zostali na kluby radnych i komisje tematyczne. Gra została również wyposażona w e-learning prezentujący istotne informacje na temat samorządu. Ponadto, gracze zostali zobowiązani odpowiadać na pytania administratorów odnośnie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Nagrodą dla najbardziej aktywnych graczy (aktywność w grze była punktowana) był wyjazd edukacyjny do Brukseli w czerwcu 2013 roku.

Ponadto każdy zespół powołany przez Partnerów miał za zadanie zrealizowanie przynajmniej jednego własnego wydarzenia na temat samorządu terytorialnego, którego celem było zmobilizowanie uczniów do wykazania własnej inicjatywy i samodzielności w działaniu. Fundacja pozostawiła Partnerom swobodę odnośnie formy i szczegółowej tematyki przygotowanych wydarzeń (musiały być jedynie dostosowane do ogólnych wytycznych). Wydarzenia były organizowane od grudnia 2012 r. do marca 2013 r.

Od marca do maja 2013 roku trenerzy programu przeprowadzali symulacje wyborów do władz gminy. Zadaniem trwającej kilka godzin symulacji było możliwie najwierniejsze odwzorowanie realnych procedur wyborczych, a tym samym przybliżenie przyszłym wyborcom procesu wyborczego. W tym celu jej uczestnicy zostali podzieleni na grupy – komitety wyborcze, dziennikarzy, komisje wyborcze.

Formą nagrody dla najaktywniejszych uczestników projektu był wyjazd studyjny do Brukseli w czerwcu 2013 roku. Podczas dwudniowego pobytu w stolicy Belgii zostało zorganizowane spotkanie z ekspertami lokalnymi, urzędnikami lub posłami, które miało umożliwić młodzieży poznanie polityki regionalnej z poziomu europejskiego oraz przykładów organizacji samorządów terytorialnych  i ich działań w innych krajach członkowskich.

 

Koordynator projektu