Absolwenci

Szkoła jest miejscem nieustannych zmian, odchodzą i przychodzą uczniowie, nauczyciele.

Dopiero z perspektywy czasu, życiowego doświadczenia ocenić możemy, czym dla nas były te lata spędzone w szkole średniej. Po tylu latach wśród ponad sześć tysięcznej grupy absolwentów mamy profesorów, nauczycieli, lekarzy, księży, inżynierów, działaczy samorządowych, regionalistów, ludzi związanych ze światem nauki, sztuki, polityki. Pamiętamy, wspominamy, wracamy.

Stowarzyszenie absolwentów

Miło nam poinformować, że w Zespole Szkół w Szczekocinach działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach.

Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.12.2011r. KRS 0000406407. Pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się 26 kwietnia 2011r. o godzinie 1600.

Cele Stowarzyszenia:

 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi między członkami Stowarzyszenia, uczniami Szkoły, jej absolwentami oraz nauczycielami i przyjaciółmi Szkoły
 • propagowanie historii i tradycji Szkoły
 • troska o dobre imię Szkoły
 • wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez Szkołę
 • wszechstronna pomoc (materialna, intelektualna, finansowa) członkom Stowarzyszenia oraz uczniom, absolwentom i nauczycielom szkoły
 • organizowanie i udzielanie Szkole pomocy, w szczególności materialnej i finansowej

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie zjazdów ogólnoszkolnych i międzyklasowych, spotkań klasowych, imprez rocznicowych, benefisów zasłużonych nauczycieli i absolwentów Szkoły, sympozjów popularnonaukowych, wystaw okolicznościowych oraz innych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych związanych z działalnością Szkoły
 • prowadzenie współpracy z wydawnictwami, środkami masowego przekazu, placówkami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi
 • fundowanie stypendiów i nagród wybitnym i wyróżniającym się uczniom Szkoły
 • udzielanie pomocy materialnej i finansowej potrzebującym członkom Stowarzyszenia, uczniom, absolwentom i nauczycielom
 • przyznawanie wyróżnień i odznak honorowych absolwentom Szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne
 • przyznawanie wyróżnień i odznak honorowych absolwentom Szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne
 • współpracę z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców
 • współpracę z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz organizacjami administracji państwowej i samorządowej
 • organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń w pracy dydaktycznej Szkoły i działalności Stowarzyszenia
 • wspieranie materialne i finansowe Szkoły, przede wszystkim w kierunku jej wyposażenia i zakupu pomocy dydaktycznych.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Ewa Ludynia - prezes Zarządu
 • Mirosław Skrzypczyk – wiceprezes
 • Zbigniew Bryła – wiceprezes
 • Izabela Piętak – skarbnik
 • Anna Wieczorek – sekretarz
 • Urszula Kuczyńska-Arciszewska – członek
 • Marek Michalewski - członek

Komisja Rewizyjna: