Ślubowanie uczniów klas pierwszych

06.10.2023

6 paździer­nika 2023 r. , tę datę na długo zapa­mię­tają ucznio­wie klas pierw­szych, któ­rzy wła­śnie tego dnia, uro­czy­ście zostali przy­jęci w poczet spo­łecz­no­ści Zespołu Szkół w Szcze­ko­ci­nach.


Dro­dzy Pierw­szo­kla­si­ści!
Ser­decz­nie Wam gra­tu­lu­jemy. Życzymy wszel­kiej pomyśl­no­ści i suk­ce­sów w nauce. Niech nasza szkoła będzie dla Was miej­scem, w któ­rym nie tylko zdo­bę­dzie­cie i pogłę­bi­cie wie­dzę, ale także znaj­dzie­cie praw­dziwe przy­jaź­nie, życz­li­wość i wspar­cie!

Pamiętajcie: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.


Zapra­szamy na foto­re­la­cję.

Kategorie