Dzień Otwarty

02.06.2021

Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Szczekocinach, 2 czerwca 2021 r.


Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich, a szcze­gól­nie ósmo­kla­si­stów, na Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Szcze­ko­ci­nach. Będziemy na Was cze­kać już o godzi­nie 14.00.

A na razie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszej szkoły online, czyli na Wirtu@lne Drzwi Otw@rte. Klik­nię­cie w link zabie­rze Was na wir­tu­alny spa­cer i pozwoli zaj­rzeć do miej­sca, w któ­rym się uczymy i pra­cu­jemy oraz dowie­dzieć się o nas cze­goś wię­cej.

Zapra­szamy rów­nież do zoba­cze­nia filmu o nas na kanale YouTube albo tutaj.


Foto relacja.

Kategorie