Zdalne nauczanie

Materiały dla Uczniów

Komunikaty

Od 28 lutego 2022 r. wracamy do szkoły.


Formy kontaktu rodzic - nauczyciel / wychowawca oraz nauczyciel / wychowawca - rodzic


Liceum Ogól­no­kształ­cące

Klasa 1 a LO, wych.Mirosław Skrzypczyk, e-mail:

Klasa 2 a LO, wych. Katarzyna Krotecka, e-mail: kroteckakatarzyna22@gmail.com

Klasa 3 a LO, wych. Artur Lisow­ski, e-mail: ako­871@wp. pl

Klasa 3 b LO, wych. Urszula Woj­cie­chow­ska, e-mail: bio­loz­ka­@o2.pl


Branżowa Szkoła

Klasa 1 BS, wych. Małgorzata Nowak, e-mail:

Klasa 2 BS, wych. Leszek Wójcik, e-mail:

Klasa 3a BS, wych. Renata Len­tas, e-mail: lentasr@gmail.com

Klasa 3b BS, wych. Mał­go­rzata Haras, e-mail: mal­go­rza­ta­ha­ra­s@op. pl