Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Szczekocinach na rok szkolny 2019/2020:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.6. 2019 z dnia 28 stycznia  2019 r. zmieniająca decyzję nr AO-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

§ 1

Postanowienia ogólne

W Zespole Szkół w Szczekocinach rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w sposób elektroniczny:

 • kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego oraz  Branżowej Szkoły I Stopnia dokonują rejestracji elektronicznej na stronie: www.slaskie.edu.com.pl  za pośrednictwem macierzystej szkoły, w domu lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach
 • oferta edukacyjna w województwie śląskim będzie dostępna na stronie : www.slaskie.edu.com.pl
 • rejestracja będzie możliwa od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

§ 2

Warunki przyjęcia

 1. W roku szkolnym 2019/2020  uczniowie będą mogli kształcić się w Zespole Szkół w Szczekocinach w  Liceum Ogólnokształcącym oraz  Branżowej Szkole I Stopnia, w oddziale wielozawodowym.
 2. Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie  rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,  biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych:  języka angielskiego i języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.
 3. O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Szczekocinach decyduje suma punktów - maksymalnie 200. Składają się na nią:
 •  punkty za wyniki  egzaminu zewnętrznego (maksymalnie 100 punktów),
 • punkty uzyskane  w wyniku przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • oraz w wyniku  przeliczenia innych osiągnięć (maksymalnie 100 punktów).

PUNKTY ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w  procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  – mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 100 punktów)

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego -mnoży się przez 0,35

2) matematyki- mnoży się przez 0,35

3)  języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,30

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

(maksymalnie 72 punkty).

 1. Podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły z następujących  zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka  angielskiego, biologii lub geografii.Podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły z następujących  zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, zajęć  technicznych i informatyki.
 2. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  w  tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3  punkty.
 4. Za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach- maksymalnie 18 punktów

 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub  ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim  lub wojewódzkim,

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły – przyznaje się 2 punkty.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych  zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na  świadectwie ukończenia szkoły przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego  ucznia w tych zawodach, maksymalnie 18 punktów.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii,    chemii, fizyki, geografii i  języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym za uzyskanie z:

 - języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

- z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

- z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru  oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami.

 2. Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.- uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 3. Do 28 czerwca 2019r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków poświadczonych  w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 4. 15 lipca 2019r.-weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności   wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

 5. 16 lipca 2019r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

 6. Od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na  badania lekarskie.

 7. Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2018r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata / kandydata   pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w    uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 8. 25 lipca 2019r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. –– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami.
 2. Do 5 sierpnia 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły   i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków poświadczonych  w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych  z ustaleniem tych okoliczności.
 3. 20 sierpnia 2019r.-Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności   wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 163 ust. 3 ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).
 4. 21 sierpnia 2019r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Od 21 sierpnia 2019r. do 23 sierpnia 2019r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 6. Od 21 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata / kandydata  pełnoletniego woli przyjęcia do w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia   szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 7. 30 sierpnia 2019r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy   kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.